Privacybeleid

De logopediepraktijk Christina Brandenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als logopediepraktijk ben ik verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In mijn privacybeleid wil ik duidelijk maken over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik hou me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarom:

  • verwerk ik uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze zijn beschreven in dit privacybeleid.
  • verwerk ik alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden.
  • vraag ik om uw toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • heb ik maatregelen genomen zodat de beveiling van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • woorden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • ben ik op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, ga u erop wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens cliënten

Uw persoonsgegevens woorden door mij verwerkt ter ondersteuning en instandhouding van de logopedische zorg, die ik aan u verleen en de administratie en declaratie die daarmee gepaard gaat. Ik ben tot geheimhouding verplicht en neem niet meer gegevens op dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Zouden gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn. Voor de bovenstaande doelstelling kan de logopediepraktijk Christina Brandenburg volgende gegevens van u vragen:

  • Personalia/ identificatiegegevens (waaronder BSN)
  • Medische gegevens

Bewaartermijn

Conform de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) bewaar ik u gegevens 15 jaar na het eindigen van de behandeling.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. U heeft ook het recht om de door u
verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij (in opdracht van u). Voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken mag ik u vragen u te legitimeren.

Verstrekking aan derden

Als het noodzakelijk zou zijn voor de doeleinden zoals boven beschreven dan kan ik uw persoonsgegevens aan derde partijen verstekken. Ik geef alleen gegevens door aan partijen waar ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen/ verwerkers maak ik de nodige afspraken om de beveiling van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder ga ik die door u verstrekte persoonsgegevens alleen aan derde partijen geven als dit wettelijk verplicht en toegestaan is.Telkens kan ik uw persoonsgegevens ook met derden delen als u hier schriftelijk de toestemming voor hebt gegeven bv met uw (huis)arts, school, tandarts, fysiotherapeut. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wilt u mij dat dan schriftelijk laten weten?

Verder verstrek ik geen gegevens aan partijen die niet gevestigd zijn in de EU.

Klachten

Heeft u een opmerking of vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens dan bespreekt u dat gerust met mij. Als u dan nog vragen heeft mag u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Verder heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met mij.